JAVNA NABAVA 2014JAVNA NABAVA
Zakonske obveze:
SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
 
Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Sveučilište u Rijeci, Studentski centari Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja - ravnatelj i članovi Upravnog vijeća, te s njima povezane osobe u sukobu interesa.
Postupnik nabave roba, usluga ili radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

POSTUPNIK (.pdf)Druge izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu možete vidjeti na:
 

 
Prve izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu možete vidjeti na:
 

 
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma možete vidjeti na:
 
 
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13)