UVJETI

 
Izvršitelji se obvezuju da će za naručitelja obaviti ugovoreni posao osobno za ugovorenu novčanu naknadu. 
 
Naručitelj je dužan utvrditi identitet izvršitelja i ujedno vršiti nadzor nad obavljanjem poslova iz Ugovora o djelu redovitog studenta, kao i osigurati izvršitelju propisana zaštitna sredstva i propisne mjere za obavljanje tih poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08 i 75/09). 
 
Naručitelj će za obavljeni posao iz ovog Ugovora platiti izvršitelju naknadu na temelju broja radnih sati, a koja naknada se uvećava za noćni rad, rad nedjeljom, blagdanom, ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, sukladno odredbama Zakona o radu ili internom aktu naručitelja.
 
Naručitelj se obvezuje izvršitelju podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto obavljanja poslova izvan gradske (prve) zone javnog prometa, kao i troškove zdravstvenog nadzora za dobivanje sanitarne knjižice (ako je potrebna za obavljanje posla).
 
Naručitelj se obvezuje platiti posredniku: 
- 12,00% naknade za posredovanje na neto iznos zarade izvršitelja, 
- 5,00% doprinosa za MIO na neto zaradu izvršitelja
- 0,5% poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima na neto zaradu izvršitelja 
 
Ukoliko posao bude otkazan krivnjom naručitelja, a izvršitelj je pristupio na mjesto rada, naručitelj se obvezuje platiti naknadu izvršitelju u vrijednosti od 4 sata ugovorenog rada.
 
Naručitelj se obvezuje osigurati izvršitelju prehranu i smještaj ako se posao obavlja izvan mjesta prebivališta-boravišta izvršitelja. 
Ukoliko izvršitelj radi obavljanja poslova (npr. rad u sezoni, terenski rad i dr.), putuje van svog mjesta prebivališta-boravišta, naručitelj se na vlastiti trošak obvezuje izvršitelju osigurati hranu i smještaj za cijelo vrijeme obavljanja navedenih poslova.
 
Nakon obavljenog posla, najkasnije u roku od 15 dana, naručitelj popunjava i ovjerava ovaj Ugovor, dostavlja ga posredniku koji na osnovu istog ispostavlja naručitelju račun. 
 
Naručitelj je suglasan da će račun po obavljenom poslu platiti posredniku u korist IBAN računa broj: HR 2924020061100110068 i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, u protivnom je posrednik sukladno propisima ovlašten zaračunati zakonsku zateznu kamatu.
 
Izvršitelj i naručitelj su suglasni da posrednik isplati izvršitelju ostvarenu neto zaradu po doznaci novčanih sredstava na IBAN račun posrednika.
 
Izvršitelj je dužan obavijestiti posrednika o promjenama svog statusa redovitog studenta bilo da je diplomirao, ispisao se sa studija ili iz bilo kojeg drugog razloga izgubio status redovitog studenta i time izgubio pravo zapošljavanja temeljem Ugovora o djelu redovitog studenta.
 
Ugovor je sačinjen u 3 istovjetna primjerka od kojih izvršitelj i naručitelj zadržavaju po jedan primjerak, a jedan ostaje posredniku. 
 
U slučaju spora nadležan je sud u Rijeci.
 
Ugovor izdan u Student servisu je pravovaljan tek kada ga potpišu sve ugovorene stranke: naručitelj, posrednik i izvršitelj. Ugovor ispisan sa Web stranice posrednika studenti.scri.hr je pravovaljan bez potpisa i pečata posrednika. 
U slučaju blokade poslovnih računa naručitelja, posrednik je ovlašten sva potraživanja prema naručitelju proglasiti dospjelima, te pokrenuti postupak prisilne naplate.

ZARADA STUDENATA I POREZNA OLAKŠICA RODITELJA ZA 2016. GODINU

ZARADA STUDENATA I POREZNA OLAKŠICA RODITELJA ZA 2015. GODINU

ZARADA STUDENATA I POREZNA OLAKŠICA RODITELJA ZA 2014. GODINU


Studentski centar Rijeka obrađuje osobne podatke Izvršitelja i Naručitelja u svrhu posredovanja pri zapošljavanju redovitih studenata sukladno novoj Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.